Babygebaren en Kindergebaren - voor Ouders en Professionals - Start gratis met gebaren leren!

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en lezingen. 

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of lezing komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door opdrachtgever of deelnemer en het verstrekken van een bewijs van deelname door Taal voor Taal. 

Artikel 2: Inschrijvingen 

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of lezingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

2.2 Taal voor Taal behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 

Artikel 3: Annulering en wijziging 

3.1 Annulering van een cursus, workshop, training of lezing door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van dit schrijven geldt als bepalend. 

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een cursus gerechtigd een vervanger aan te melden. In alle gevallen is goedkeuring van Taal voor Taal noodzakelijk. Taal voor Taal is gemachtigd eerst deelnemers van de wachtlijst te plaatsen. 

3.3 Annulering is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tot 13 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. 

3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of lezing is annuleren niet mogelijk. Deelnemer of opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd. 

3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd. 

3.6 Taal voor Taal behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of lezingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 4: Betaling 

4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na inschrijving te voldoen tenzij anders overeengekomen met Taal voor Taal. 

4.2 Bij cursussen en lezingen waarbij de kosten hoger zijn dan 500,00 euro, wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn betaald. 

4.3 Bij overschrijding van het betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

4.4 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Taal voor Taal gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Taal voor Taal om schadevergoeding te vorderen. 

4.5 Zowel Taal voor Taal als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt. 

4.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 70,00 euro komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 

Artikel 5: Intellectuele- en materiële eigendommen 

5.1 Taal voor Taal behoudt zich alle rechten van intellectuele- en materiële eigendommen voor met betrekking tot de door Taal voor Taal verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshops-, trainings-, of presentatiemateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Taal voor Taal toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 

6.1 Indien Taal voor Taal niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Taal voor Taal het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 

6.2 Taal voor Taal heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. 

6.3 Taal voor Taal streeft ernaar om geplande cursus, workshop, training of lezing te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of lezing echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Taal voor Taal hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Taal voor Taal zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of lezing, eventueel door een andere babygebaren docent verzorgd. Indien Taal voor Taal niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of lezing aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijk of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld. 

6.4 De met Taal voor Taal gesloten overeenkomst leidt voor Taal voor Taal tot inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Taal voor Taal zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 7: Klachten – geschillen 

7.1 Eventuele klachten over de door Taal voor Taal geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het incident, schriftelijk en gemotiveerd aan Taal voor Taal kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. 

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of deelnemer niet van haar betalingsverplichting. 

Artikel 8: aansprakelijkheid 

8.1 Taal voor Taal sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

8.2 De opdrachtgever of deelnemer vrijwaart Taal voor Taal voor alle aanspraken van derden, waaronder deelnemers, tot vergoeding van schade tijdens of in verband met de cursus, workshop, training of lezing. 

8.3 De opdrachtgever of deelnemer vrijwaart Taal voor Taal voor alle aansprakelijkheid voor schade aan de locatie of op de locatie gebruikte middelen. 

Artikel 9: Geheimhouding 

9.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

Artikel 10: Overige bepalingen 

10.1 Op de overeenkomst tussen Taal voor Taal en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Er zijn geen producten in je winkelwagen.

Verder winkelen
×